DANH MỤC

Bán liền kề biệt thự Thanh Hà Hà Đông B2.4


Block B2.4 gồm có 6 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 197 diện tích từ 200m2, 225m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

– Block B2.4-BT01 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-BT02 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-BT03 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-BT04 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-BT05 gồm có 27 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-BT06 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 225m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.4-LK1 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.4-LK2 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.4-LK3 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó
1. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT01 )
B2-4-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT01) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 188m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 177m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 39 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
2. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT02 )
B2-4-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT02) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 250m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 193m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 23 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 24 là ô góc diện tích 298m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
3. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT03 )
B2-4-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT03) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 183m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
4. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT04 )
B2-4-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT04) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 209m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 195m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 200m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
5. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 05. Liền Kề 01, Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT05 – LK01 – LK02 )
B2-4-BT-05-LK-01-LK02-LK-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 282m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
Block B2.4 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK02) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Các ô liền kề từ 01 đến 06 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
Block B2.4 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-LK03) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 487m2 giáp với tuyến đường 50m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
Block B2.4 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT05) gồm có 27 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 22 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 23 là ô góc diện tích 315m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô liền kề từ ô 24 đến ô 27 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
5. Chi tiết Block B2.4 Biệt Thự 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.4 – BT06 )
B2-4-BT-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.4-BT06) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 225m2

Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô biệt thự tại Block B2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 201m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 223m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các ô liền kề từ ô 22 đến ô 39 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ

Trần Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản

Địa chỉ: Tầng 2, CT4 The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0909 61 3696 * 0989 61 3696

website: TranNgocTuyen.Com

Email: tranngoctuyendotcom@gmail.com

CT4 The Pride- Hà Đông
Hotline: 0909 61 3696
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0909 61 3696

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: